PLA DE LECTURA

OBJECTIUS

        Millora de l'èxit escolar de tots els alumnes del centre (ESO, Batxillerat i CF)
        Augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector.
        Aconseguir que cada alumne llegeixi anualment a l'aula 10 llibres aproximadament.
        Saber llegir
L'aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i d'interpretar textos.
        Llegir per aprendre
L'ús de la lectura per a l'aprenentatge. Els alumnes han de desenvolupar la seva responsabilitat en l'aprenentatge i tenir la capacitat d'utilitzar la lectura com a eina per a l'accés a la informació, la descoberta i l'ampliació de coneixements, és a dir, l'ús de la lectura com a instrument d'aprenentatge en les diferents àrees del currículum.
        Gust per llegir
El gust per llegir s'adquireix desenvolupant l'hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica, aprenent a reflexionar sobre el que s'ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir.
        Augment de la capacitat d'atenció i concentració

DESCRIPCIÓ

Lectura sistemàtica de llibres de diferents àrees i matèries del currículum de l'ESO, Batxillerat i CF durant 30' diaris (horari de Temps de Lectura: abans del segon pati de les 11.50h a les 12.20h) per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels alumnes, tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

METODOLOGIA I CONTINGUT

      PUNTS A TENIR EN COMPTE PER A TOTS ELS NIVELLS (ESO, BATX. i CF)

        Cada grup classe té lligat 30' de lectura diària amb un o bé dos dinamitzadors (el seu tutor i/o cotutor i un altre professor), durant tot el curs.  És a dir, es fa el seguiment d'un llibre rere l'altre mantenint una continuïtat. Els dinamitzadors de lectura s'han d'anar coordinant (fent ús de la graella).

        Els llibres de lectura seran proposats pels diversos departaments. Hi tenen cabuda tots els gèneres literaris [inclòs el còmic, a 1r i 2n d'ESO]. Com més vinculació hi hagi entre el llibre de lectura i la programació d'una matèria, més enriquidor serà.

        Els llibres poden ser tant en català com en castellà. A partir de segon cicle de l'ESO se'n proposaran també en anglès.

        Els llibres propietat de l'institut NO podran sortir mai del centre. Només es podran llegir a Temps de Lectura. Els llibres personals o en préstec de la biblioteca es podran guardar a l'armari de l'aula, o bé els alumnes se'ls podran endur a casa.

        Es llegiran 10 llibres durant el curs a tots els nivells de l'ESO.

       1 llibre de català (que es treballarà complementàriament a les classes de català) escollit d'entre les lectures obligatòries.

        1 llibre de castellà (que es treballarà complementàriament a les classes de castellà) escollit d'entre les lectures obligatòries.

* Això vol dir que els alumnes llegiran aquests dos llibres a Temps  de Lectura, però la feina complementària a la lectura va a càrrec del seu professor de català/castellà, no del dinamitzador de lectura.

        2 llibres (en funció del nombre de pàgines i la mecànica lectora de cada alumne, es podran llegir més llibres o menys) portats per l'alumne (propi, en préstec de la biblioteca...), en la llengua que es vulgui. Els llibres d'àrea també hi tenen cabuda.
        6 llibres escollits pels departaments.
        3 en català.
        2 en castellà.
        1 en anglès.
        Hi haurà llibres en reserva per a aquells grups que avancin més de pressa, en cas que s'hagin llegit els 10 llibres anuals.

        En el cas de Batxillerat es farà una biblioteca a l'aula el funcionament de la qual es detalla més endavant.

        La biblioteca, durant el Temps de Lectura, estarà oberta, de manera que els alumnes que necessitin agafar, renovar o retornar un llibre en préstec s'hi podran adreçar.

        Uns alumnes voluntaris de Batxillerat acompanyaran en la lectura alumnes de 1r i 2n d'ESO amb dificultats importants de mecànica lectora. Cadascuna d'aquestes parelles s'ubicarà al passadís de cada nivell i treballaran de manera autònoma, però els dinamitzadors de cada nivell supervisaran la seva feina quan calgui.


“Llegir en veu alta excita la imaginació, desperta noves idees i conceptes culturals, proporciona informació i comprensió del món, augmenta la capacitat d'atenció i la comprensió lectora, millora la capacitat d'autoexpressió i fomenta el desig de llegir"
 
SEGUIMENT  I  AVALUACIÓ
        El seguiment es farà dins de l'aula a partir del dinamitzador de lectura. Hi haurà activitats elaborades per departaments o àrees que es faran en les respectives matèries.

        Aquestes tasques podran ser avaluades, segons les àrees, i també a Tutoria, tenint en compte que el dinamitzador de lectura és, en molts casos, el tutor/cotutor del curs.

        Per fer el seguiment a l'aula del Temps de Lectura el dinamitzador i cada alumne poden disposar d’una graella.

        El responsable del Temps de Lectura supervisarà i assessorarà en tot allò que correspongui per assegurar el funcionament del Pla de Lectura.

        Després de llegir cada títol, el dinamitzador realitzarà una petita avaluació sobre la seva pertinença i adequació en el nivell proposat, així com l'acceptació per part dels alumnes.

        A final de curs es farà una reunió amb tots els dinamitzadors de Temps de lectura per revisar el seu funcionament i explicar buidatgeels resultats de les avaluacions realitzades després de la lectura de cada títol. 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada